Танилцуулгатай доорх холбоосоор орж танилцана уу

/beta/upload/files/%D0%91%D0%97%D0%A1-%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B4%20%D0%B7%D1%8D%D1%8D%D0%BB%2C%20%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%B3.ppt

Танилцуулгатай доорх холбоосоор орж танилцана уу

/beta/upload/files/%D0%91%D0%97%D0%A1-%D0%91%D1%83%D1%86%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B3%D2%AF%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B6%2C%20%D1%82%D1%8D%D1%82%D0%B3%D1%8D%D0%BB%D1%8D%D0%B3.ppt

Танилцуулгатай доорх холбоосоор орж танилцана уу

/beta/upload/files/%D0%91%D0%97%D0%A1-%D0%9E%D1%8E%D1%83%D1%82%D0%BD%D1%8B%20%D1%85%D3%A9%D0%B3%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D0%BD%20%D0%B7%D1%8D%D1%8D%D0%BB.pptx