8-р анги Математик /гүдгэр олон өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр/

9-р анги Математик /Дарааллын зүй тогтлыг олж N дүгээр гишүүний томъёог бичих/

9-р анги Математик /Хоёр хувьсагчтай шугаман тэгшитгэлийн системийг графикийн аргаар бодох/

10-р анги Математик /Вектор дээрх үйлдэл/

11-р анги Математик /Огторгуй дахь вектор/

12-р анги Математик /Дифференциал тэгшитгэл/