Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн

захирлын 2014 оны 03 –р сарын 05-ны өдрийн

 А/16 дугаар тушаалын тавдугаар хавсралт

 

СӨБ-ЫН БАГШИД БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГУУЛАХ ХҮСЭЛТ


_______________________аймаг /хот/ ______________________сум /дүүрэг/-ын

____________________________________________________________цэцэрлэг

Одоогийн албан тушаал:______________________________________________

Text Box: Зураг3х4Ургийн овог:_____________________________________________

Эцэг (эх) – ийн нэр:_______________________________________

Өөрийн нэр:_____________________________________________

Үндэс угсаа:_____________________  Хүйс:___________________ Регистрийн дугаар:_________________________

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх үндсэн сургалтад хамрагдсан мэргэжил__________________________________ огноо:  __________________

Боловсрол (ерөнхий боловсролын сургуулийг оролцуулан бичнэ.)

Сургууль

Элссэн огноо

Төгссөн огноо

Эзэмшсэн мэргэжил, диплом, гэрчилгээний дугаар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гэрийн хаяг: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Утасны дугаар:_____________Цахим шуудангийн хаяг:____________________

Ажлын туршлага:

Байгууллага, албан тушаал

Ажилд орсон огноо

Ажлаас чөлөөлөгдсөн огноо

 

 

 

 

 

 


Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________

Өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт

Ажиллах хугацаандаа хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлж, хүрсэн үр дүнд өгсөн өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт

 

Өөрийн үнэлгээ, дүгнэлт бичсэн

Багшийн овог, нэр _________________________                                                           Гарын үсэг: __________________

 

Хариуцсан арга зүйчийн үнэлгээ, дүгнэлт


________________________ цэцэрлэгийн багш _______________________-ийн

багшийн ажил байдалд өгсөн ___________________арга зүйчийн үнэлгээ, дүгнэлт

 

Үнэлгээ, дүгнэлт бичсэн

Арга зүйч: _________________________ Гарын үсэг: _____________________

 


Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________

 

Цэцэрлэгийн удирдлагын тодорхойлолт

 

Ажиллах хугацаандаа ёс зүйг чанд сахиж, холбогдох хууль тогтоомжийг мөрдөн ажилласан байдал

Чанд мөрдөн ажилласан

Хангалттай мөрдөн ажилласан

Хангалттай мөрдөн

ажиллаж чадаагүй

 

 

 

 

 


Хүүхэд, суралцагч нэг бүрийн авъяасыг нээх, хөгжлийг дэмжих арга зүй, технологийг эзэмшсэн байдлын тодорхойлолт

Маш сайн эзэмшсэн

Хангалттай сайн эзэмшсэн

Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн

Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай

Эзэмшээгүй

 

 

 

 

 

 

 

Багшийн судалгаа хийх зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт

Маш сайн эзэмшсэн

Хангалттай сайн эзэмшсэн

Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн

Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай

Эзэмшээгүй

 

 

 

 

 

 

 

Багшийн гадаад хэлний зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт

Эзэмшсэн гадаад хэл

Маш сайн эзэмшсэн

Хангалттай сайн эзэмшсэн

Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн

Хангалтгүй

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Багшийн мэдээллийн технологийн зохих түвшний мэдлэг, чадвартай эсэхийн тодорхойлолт

Маш сайн эзэмшсэн

Хангалттай сайн эзэмшсэн

Дундаж хэмжээнд эзэмшсэн

Хангалттай бус эзэмшсэн, суралцах шаардлагатай

Хангалтгүй

 

 

 

 

 

 

 

Тодорхойлсон

Багшлах эрх олгуулах (сунгуулах) хүсэлтийг уламжилсан

Арга зүйч:____________________

Эрхлэгч:____________________

 

Гарын үсэг:___________________

                               тэмдэг

 

Гарын үсэг:__________________

                                 тэмдэг

 

Байгууллага:_____________________

Багшийн нэр:____________________ Регистрийн дугаар:________________

Боловсролын газрын баталгаажуулалт, санал

Тухайн багшийн ажил байдалд өгсөн дүгнэлт, санал

 

Дүгнэлт, санал бичсэн

Багшлах эрх олгуулах хүсэлтийг уламжилсан

 

_________________________мэргэжлийн

Арга зүйч (мэргэжилтэн):_______________________

Гарын үсэг:_____________________

 

Боловсролын газрын дарга:

_____________________________

Гарын үсэг:_________________________

тэмдэг

 

Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх институтийн арга зүйчийн баталгаажуулалт

Үндсэн сургалтад хамрагдсан байдал, авсан үнэлгээ

Үндсэн сургалтад хамрагдсан эсэх:        Тийм         Үгүй

Үндсэн сургалтад хамрагдсанирц, үнэлгээ: _____

Онлайн сургалтад хамрагдсан үнэлгээ: _____

Баталгаажуулалт хийсэн

БАГШЛАХ ЭРХ ОЛГОСОН ШИЙДВЭРИЙН ДУГААР

 

________________________мэргэжлийн

Арга зүйч: ______________________

Гарын үсэг:_____________________

 

 

________________________________