БСШУСЯ-наас Дэлхийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Боловсролын чанарын шинэчлэл” төслийн хүрээнд Сургуулийн тэтгэлэгт хөтөлбөр 2018-2020 онд үргэлжлэх болсон ба уг төслийн зорилго нь:

Бага боловсролын эх хэл, байгалийн ухаан ба математикийн сургалтын чанар, үр дүнг сайжруулж, сургуулийн төвшинд төлөвлөлтийг бэхжүүлэх замаар бага боловсролын чанарыг сайжруулахад оршино.

Бага ангийн суралцагчийн мэдлэг, чадварыг гүнзгийрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дараах 5 тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд чиглэгдсэн. Нийтдээ 5 хэлбэрээр 400 гаруй төслийг санхүүжүүлсэн.

Нэг сургууль нэг ба түүнээс дээш тооны төслийн саналыг ирүүлж болох боловч БСШУСЯ-аас нэг сургуульд дээд тал нь 2 төслийг сонгон шалгаруулж санхүүжүүлэх зарчмыг баримталсан.

Доорх хүснэгтэд 5 асуудал буюу чиглэл тус бүрээр  Хөвсгөл аймгийн 35 сургуулийн 103 төсөл илгээснээс 5 шалгуурын дагуу шалгаруулж  дэмжигдэн мөнгөн дүнгээр 446981850 ₮ -ний  29 төсөл дэмжигдсэн  байна.  Уг тоо нь бусад аймаг нийслэлийн дүүрэгтэй харьцуулахад хамгийн олон төсөл, хөрөнгө оруулалтыг Хөвсгөл аймаг авч чадсан байна. 

Төслийн зохион байгуулалт нь: БСУГ –ын баг бүрэлдэхүүн  сургууль бүрт зөвлөн тусалж  “Итгэлийн гэрээ” хийж ажилласан ба  сургууль бүрээс ирсэн төслийг дахин сайжруулж төсөл бүрт  төслийн 5 шалгуур үзүүлэлтийн дагуу арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан нь  үр дүнтэй байлаа.

Төслийн санал дэмжигдсэн нийт сургууль болон төслийн саналыг бичиж ирүүлсэн баг хамт олонд баяр хүргэе.

Төслийн санал дэмжигдсэн ЕБС –ийн төслийн жагсаалт. 

 

Хөвсгөл аймаг

1

Төслийн чиглэл 1: 1 дүгээр ангийн сурагч

Цэцэрлэг сумын ерөкхий боловсролын сургууль

Бидний орчин миний ирээдүй

26,000.000.00

51541000

2

Цагаануур сумын еренхий боловсролын сургууль

Би сурагч боллоо

25,541,000.00

3

Төспийн чиглэл 2;Багшийг ажлын байранд нь. хэрэгцээнд нь тулгуурлан хөгжуүлэх, бусдаас суралцах боломжийг нэмэгдүүлэх

Рашаант сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Багш хөгжлийн төв хүүхдийи хегжил

12,586.100

114467100

4

Эрдэнэбулган сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Хөгжсөн багш хөгжсөн хүүхэд

13,110,000

5

Улаан-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургуулр

Хаан уулынхаа оргилд хамтдаа гарья

12.501.000

6

Хатгап сумын ерөнхий боловсролым сургууль

Багшийн хөгжил номын төв

13,150,000

7

Цагаан-Үүр сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Сумын багш хөгжлийн хөтөч

12,252,000

8

Шинэ-Идэр Сумым ерөмхий боловсролын сургууль

Хөгжлийн хөтөч бзгш

12.400,000

9

Жаргалант сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Багшийн мэдээлэл технологийн чадварыг сургалт үйл ажиллагаа олон нийтийн сэтгэл ханамжинд бүтээлчээр ашиглах

13,000,000

10

Галт сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Хөгжлийн хөтөч багш

13,168,000

11

Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цощолбор

Багшийг хэрэгцээнд нь тулгуурлам хөгжүүлэх замаар математик сургалтын чанарыг дээшлүүлэх нь

12,300,000

12

 

Төслийн чиглэл 3 Суралцагсдад ялгавартай хандахарга зүй. аргачлалыг туршин хэрэгжуүлэх

Шинэ-Идэр Сумын ерөихий боловсролын сургууль

Амжилтын баяр

9.127,700.00

150053700

13

Алаг-Эрдэнэ сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Харилцаа хандлэга амжиптын ундэс

13,208.50000

14

Их-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Эрдмийн оргил өөд

14,957,500.00

15

Улаан-Уул сумын еренхий боловсролын сургууль

Хүүхэд бүрийн инээмсэглэл

15,000,000.00

16

Цэцэрлэг сумын могой багийн бага сургууль

Багш бүрийн хөгжлөөс хүүхэд бүрийн хвгжил

5.405,000.00

17

Чандмань өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Тулгын гурван чулуу бидний өргөө

10,513.000.00

18

Цагаан-Уул сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Тэгш боломж

13,740,000.00

19

Галт сумым ерөнхий боловсролын сургууль

Дидактик хэрзглэгдэхүүнээр дамжуулан 1-2-р ангийн суралцагсдын сонсох ойлгох, ярих чадварыг хөпкүүлэх нь

10.552,000-00

20

Ханх сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Бүтээлч хүүхэд чадварлаг багш санаачпагатай гэр бүл

15,780,000.00

21

Тариалан сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Бэрхшээлийн цаана гарна

16,468,000.00

22

Бүрэнтогтох сумын ерөнхий боловсролын сүргууль

Дэмжсэн хөгжил

11.500,00000

23

Мөрөн сумын ерөнхий боловсролын титэм сургууль

Хүүхдийн төлөө үлгэр жишээ гэр бүл

13,802,000.00

24

Төслийн чиглэл 4: Дотуур байранд амьдардаг бага ангийн сурагчдын сурлагын-амжилт

Алаг-Эрдэнэ сумын ерөнхий боловсролыи сургууль

Жаргалтай хуүхдийн инээмсэглэл

25,085,000.00

130920050

25

Арбулаг сумын ерөнхий боловсролын сургууль

Миний гэр дотуур байр

26,310,000.00

26

Цэцэрлэг сумын Могой багийн бага сургууль

Миний ирээдүй бидний хөгжил

13.175,000.00

27

Рашаант сумын ерөнхий боловсролын сургүуль

Далайд дусал нэмэр

26,022,550.00

28

Бүрэнтогтох сумын ерөнхий боловсролыи сургууль

Хөгжлийн гүүр драм

26,790,000.00

29

Бүрэнхаан цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолбор

Бидний гэр миний хөгжил

13.537,50000

30

 Төслийн чиглэл:5 Бага боловсролын менежерүудийг чадавхжуулах

 

 БСУГ

 

Ухаалаг анги, мастер менежер

16.460.000

16.460.000

ЕБС –д хэрэгжих төслийн нийт дүн

446981850

Хөвсгөл аймагт нийт дүнгээр  463441850 ₮