Аймгийн БСУГ, АНУ-ын ЭСЯ, Хатгал тосгоны ЕБС хамтран Хөвсгөл аймгийн Англи хэлний багш нарын нэгдсэн сургалтыг 2020 оны 01-р сарын 03, 04-ний өдрүүдэд ЭДЦС дээр зохион байгууллаа. Сургалтад 30 сургуулийн 88 багш хамрагдаж, ЭЕШ-д сурагчдыг бэлтгэх аргазүй, Англи хэлний хичээлийг үр дүнтэй явуулах аргазүй, технологи, Үнэлгээний даалгавар боловсруулах аргазүй ба ээлжит хичээлийн төлөвлөлт зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд АНУ-ын ЭСЯ-ны Англи хэлний сургагч багш  Scott Poteet, Byron Wright нар сургалт явууллаа.