Тусгай хэрэгцээт боловсрол шаардлагатай хүүхдэд эрүүл мэнд боловсрол нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг сайжруулах нь төслийг японы ЖАЙКА олон улсын байгууллага орон нутгаас зөвхөн Хөвсгөл аймгийг сонгон хэрэгжүүлж 2019 онд үндэсний хэмжээний загвар аймаг болохоор төлөвлөн ажиллаж байна.

Бид ХБХ-ийг орхигдуулахгүй боловсролын үйлчилгээнд тэгш хамруулах зорилт тавин ажиллаж байгаа бөгөөд багш нараа энэ арга зүйд сургах сургалтыг үе шаттай зохион байгуулж байна. Энэ удаагийн сургалт 2018 оны 11 сарын 2-нд зохион байгуулж 60 гаруй багш нар хамрдав.