Хариулт:

Энэ жилийн хувьд шалгалтын хураамж өмнөх жилээс нэмэгдээд 5800 төгрөг болсон байгаа. Хураамж шалгалт бүрд 5800 төгрөг, батламж хуудас 700 төгрөг. Шалгуулагч хэдэн ч хичээлээр шалгалт өгсөн зөвхөн нэг батламж хуудастай байна. Монгол хэл бичгийн шалгалт нь бүртгүүлэгчдээс хураамж авахгүй.